privacyverklaring

Home / privacyverklaring

Kraamzorglittlebaby, bestaande uit Zorg in Nederland, verder te noemen: Kraamzorglittlebaby, gevestigd aan Vaillantlaan 410, 2526 HW, ‘s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kraamzorglittlebaby

Vaillantlaan 410, 2526 HW, ‘s-Gravenhage

Tel.: 06-499 143 35

www.kraamzorglittlebaby.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Dhr E. Karagoz is de Functionaris Gegevensbescherming van de organisatie. Hij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kraamzorglittlebaby verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/ of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De organisatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Hierbij kun je denken aan gegevens over eventuele eerdere kinderen die van belang kunnen zijn bij het verlenen van onze diensten. Daarnaast is het mogelijk dat wij onze diensten verlenen aan personen die jonger zijn dan 16 jaar. Voor het verwerken van persoonsgegevens van een minderjarige persoon is toestemming van de ouders / wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon vereist. Wanneer je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Kraamzorglittlebaby.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens

De organisatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te evalueren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten bij je af te leveren
 • De organisatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het afhandelen van jouw betaling

De grondslag voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens

De organisatie verwerkt je (bijzondere) persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet kunnen wij ons beroepen op één van de onderstaande grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon (vereist voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens)
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Privacy in het kader van onderzoek en statistiek

Om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren, gebruikt Kraamzorglittlebaby gegevens met betrekking tot de verleende zorg voor statistische doeleinden en (wetenschappelijk) onderzoek. Er wordt uitsluitend met geanonimiseerde data gewerkt waardoor je privacy gewaarborgd is. Gegevens die in dit kader verzameld en gebruikt worden, behandelt Kraamzorglittlebaby strikt vertrouwelijk en worden louter intern gebruikt voor analyse ten behoeve van de kwaliteitscyclus. De resultaten van het onderzoek worden op dusdanige wijze gepresenteerd dat deze op geen enkele wijze te herleiden zijn naar een specifiek persoon.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kraamzorglittlebaby neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kraamzorglittlebaby bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dient de organisatie gegevens over de cliënt (en de pasgeborene) 15 jaar te bewaren. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven deze gegevens ter beschikking van zowel de kraamzorgaanbieder als de cliënt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kraamzorglittlebaby verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kraamzorglittlebaby blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kraamzorglittlebaby gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Met jouw toestemming plaatsen wij tevens tracking cookies op je computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van je online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar wordt slechts gebruikt om advertenties af te stemmen op je profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Kraamzorglittlebaby.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kraamzorglittlebaby neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Kraamzorglittlebaby.nl.